سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه خدمات الکترونیک

سازمان فناوری اطلاعات ایران

«این سامانه با هدف تسهیل و یکپارچه‌سازی فرآیند صدور مجوزهای سازمان فناوری اطلاعات ایران طراحی و راه‌اندازی شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز باید نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام و رمز کاربری خود را از این سامانه دریافت نمایند»

متقاضی کدام خدمت هستید؟

در صورتی که متقاضی هر یک از خدمات زیر هستید در سامانه ثبت نام نمایید.
اگر قبلاً در سامانه ثبت نام نموده‌اید از طریق ورود کاربران اقدام نمایید.

ثبت نام کنید

  • اشخاص حقیقی


  • در صورتی که تا کنون در این سامانه به صورت شخص حقیقی ثبت نام ننموده‌اید و می‌خواهید برای دریافت مجوز به صورت یک شخص حقیقی اقدام نمایید از این قسمت ثبت نام نمایید.

  • ثبت نام اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی


  • در صورتی که تا کنون در این سامانه به صورت شخص حقوقی ثبت نام ننموده‌اید و می‌خواهید برای دریافت مجوز به صورت یک شخص حقوقی اقدام نمایید از این قسمت ثبت نام نمایید.

  • ثبت نام اشخاص حقوقی
  • سازمان‌های دولتی


  • در صورتی که تا کنون در این سامانه به صورت سازمان دولتی ثبت نام ننموده‌اید و می‌خواهید برای دریافت خدمت به صورت یک سازمان اقدام نمایید از این قسمت ثبت نام نمایید.

  • ثبت نام سازمان